ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අවබෝධතා ගිවිසුමක්

රේගු කටයුතුවලට අදාළ සහයෝගීතාව හා අන්‍යෝන්‍ය සහාය ශක්තිමත් කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සහ දෙපාර්ශ්වය අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය හා සන්නිවේදනය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අතර රේගු කටයුතු පිළිබඳ සහයෝගීතාව හා අන්‍යෝන්‍ය සහාය පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

ඒ සඳහා කෙටුම්පත් කරනු ලැබ ඇති අවබෝධතා ගිවිසුමට නීතිපතිවරයාගේ නිෂ්කාශනය ලැබී ඈති බවටයි වාර්ථා වන්නේ.

ඒ අනුව, යෝජිත අවබෝධතා ගිවිසුම සඳහා අත්සන් තැබීම පිණිස මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles