රන් මිල පහළට

මෙරට රත්තරන් වෙළෙඳපොළ තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (04) කැරට් 22 රන් පවුම රුපියල් 170,800.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රුපියල් 186,300.00 ක් ලෙස සටහන්වී තිබෙනවා.

ඒ අනු​ව අද රන් මිල සටහන පහතින්,

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.22,812.00 

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.182,500.00 

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,937.00 

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.167,500.00 

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,900.00 

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.160,000.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles