විදෙස් සංචිතය ඩොලර් බිලියන 4 1/2 මට්ටමට ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2024 ජනවාරි මාසය අවසානයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 4,491ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම දත්ත වාර්තා මගි​න් පෙන්වාදී තිබෙනවා.

එය 2023 දෙසැම්බර් මාසය අවසානයේ වාර්තාවූ ඩොලර් මිලියන 4392 ක නිල සංචිත වත්කම් හා සැසඳීමේ දී 2.3% ක වර්ධනයක් බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

නිල සංචිත වත්කම් තුළ අන්තර්ගත ප්‍රධාන සංරචකය වන විදේශ විනිමය සංචිතය 2024 ජනවාරි මාසය තුළදී 2% ක් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර එය 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ වාර්තාවූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 4,336 සිට 2024 ජනවාරි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 4,422 ක් දක්වා වැඩිවී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles