රන් මිල පහළට

මෙරට රත්තරන් වෙළඳපොල තුළ සටහන් වන රන් මිලට අනුව අද (07) කැරට් 22 රන් පවුම රු.165,750.00 වන අතර කැරට් 24 රන් පවුම රු. 180,750.00ක් ලෙස සටහන්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද රන් මිල සටහන පහතින්,

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.22,600.00 

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.180,750.00 

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,720.00 

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.165,750.00 

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,780.00 

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.158,200.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles