ජනවාරි​යේ ජාතික උද්ධමනය ඉහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ලක්ෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනය 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී වාර්තාවූ 4.2% සිට 2024 ජනවාරි මාසයේ දී 6.5% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එහිදී 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී 1.6% ක්ව පැවති ආහාර කාණ්ඩයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය, 2024 ජනවාරි මාසයේදී 4.1% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී 6.3% ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබූ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය 2024 ජනවාරි මාසයේදී 8.5.% ක් දක්වා වැඩිවී තිබෙන බව එම නිවේදනයේ සඳහන්.

පසුගිය ජනවාරි මාසය අවසානයේදී කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුවද උද්ධමන සංඛ්‍යාලේඛන නිකුත් කිරීමට ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දොපර්තමේන්තුව මීට පෙර කටයුතු සිදු කෙරුණා.

එහි​දී 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ වාර්තාවූ 4.0%හි සිට 2024 ජනවාරි මාසයේදී 6.4% දක්වා කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව උද්ධමනය ඉහළ ගොස් තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles