ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවෙන් දැනුම් දීමක්

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ පූර්ණ පරිපාලිත සමාගමක් වන ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ස්වෙච්ඡා විශ්‍රාමික ක්‍රමයක් හා මෙහෙයුම් අත්හිටුවීමක් සම්බන්ධයෙන් සංසරණය වන තොරතුරු ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට අදාළ කරුණු නොවන බව ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව අවධාරණය කර තිබෙනවා.

එම බැංකුව පවසන්නේ,එ​ය ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවට පමණක් අදාළ වන බවයි.

මහජනතාව වෙත දැනුම් දීමක් සිදුකරමින් ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව මේ බව සඳහන් කරන අතර අදාළ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles