මෙරට රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයට නව ජවයක්

OPPO ස්මාර්ට්ෆෝන් Premium කාණ්ඩයේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නම්කෙරේ
‘මැලිබන් යහ පෝෂ’ දැන් නියම කිරි යහගුණය සමගින් යළි වෙළඳපොළට