තරුවක සිනහවක රහස දිගුකල් පවතින බැටරියයි

Sachni Nipunsala
OPPO R-Series දුරකථන ළඟදීම ශ්‍රී ලංකාවට