මහ බැංකුවේ රැකියාවක් | පුහුණු කාලයේ රු.125,000 වැටුපකුත්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාණ්ඩලික පංතියේ 1 ශ්‍රේණියට මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ලෙස ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා යොවුන් වෘත්තිකයින්, කළමනාකරණ අභ්‍යාසලාභීන් (MANAGEMENT TRAINEES) ලෙස බඳවා ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 30ට නොවැඩි විශ්වවිද්‍යාල උපාධි සහ වෙනත් වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත යෞවනයින් වෙනුවෙන් මෙම ඇබෑර්තු විවෘතව පවතිනවා.

මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ නිවේදනයක් පහතින් දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles